Almindelige betingelser

Afhentning og aflevering af fast affald og genanvendelige materialer

Læs vores gældende betingelser for vores ydelser og services. Har du spørgsmål til disse er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser

1. Almindelige vilkår.

Vilkårene gælder for erhvervsvirksomheder samt private og offentlige institutioner i det omfang, de er omfattet af regulativbestemmelser for fast affald og genanvendelige materialer i affaldsproducentens kommune.

Standardaftalen er udfærdiget i tre eksemplarer 1. eksemplar tilhører affaldstransportøren og 2. eksemplar affaldsproducenten 3. eksemplar afleveres til affaldsproducentens hjemstedskommune af transportøren hvis transportøren er forpligtet hertil i henhold til godkendelsesbetingelserne, eller kan fremvises af affaldsproducenten for kommunen, jf. affaldsproducentens oplysningspligt.

Vilkår som ikke fremgår af standardaftalen eller af særlige vilkår anført på forsiden, kan ikke gøres gældende. Parterne kan ikke aftale vilkår, der fraviger regulativet, modtageanlæggenes forskrifter og transportørens godkendelsesbetingelser.

2. Ansvar.

Affaldsproducenten er ansvarlig for affaldets sammensætning og for, at affaldet og de genanvendelige materialer er sorteret i overensstemmelse med hjemstedskommunens regulativ.

For olie- og kemikalieaffald er affaldsproducenten endvidere omfatte af det ansvar og de forpligter, afsenderen har ved bortskaffelse og transport af farligt godt, jf. Miljøministeriets og Justitsministeriets regler.

Transportøren er ansvarlig for, at affaldstyper og fraktioner tilføres de anviste modtageanlæg og er forpligtet til at indberette oplysninger til modtageanlæg og affaldsproducentens kommune om afhentede mængder, jf. Miljøministeriets regler og godkendelsesvilkårene.

Transportøren har ret og pligt til at afvise afhentning af affald og genanvendelige materialer, såfremt det skønnes, at der ikke er overensstemmelse mellem det faktiske indhold i en beholder/container og regulativets bestemmelser.

Transportøren står til rådighed med vejledning i forbindelse med opstilling om tømning af beholdere, gebyrer, affaldsafgift og praktiske spørgsmål i forbindelse med opstilling og tømning af beholdere m.v.

3. Reklamation.

Eventuelle indsigelser vedrørende det udførte arbejde skal påtales straks (telefonisk) af affaldsproducenten over for transportøren.

Affaldsproducenten er berettiget til at rette henvendelse til kommunen, såfremt transportøren tilsidesætter regulativbestemmelser om bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer.

4. Forsikring m.v.

Forsikring, herunder mod brand, tyveri og hærværk på udlejet materiel påhviler affaldsproducenten og denne hæfter for enhver skade på det lejede materiel.

Lejet materiel er transportørens ejendom og må kun benyttet til det aftalte eller forudsatte formål, og må kun tømmes og flyttes på transportørens foranstaltning.

5. Priser.

Alle priser omfatter tømning, kørsel og aflevering af affald og genanvendelige materialer. Priserne er excl. Moms, affaldsafgift og behandlingsgebyrer. Transportøren kan opkræve et vederlag for omkostninger i forbindelse med udlæg til bortskaffelse. Transportøren kan derudover opkræve et miljørapporteringsgebyr pr. faktura. Prisregulering sker i henhold til DTL/Danmarks Statiske indeks for lastbilkørsel og ved ændringer i affaldsafgifter, behandlingsgebyrer, oliepriser og øvrige politiske/økonomiske indgreb.

Transportørens priser er fastsat for kørsel indenfor normal arbejdstid. For kørsel, der rekvireres til foretagelse lørdag/søndag, helligdage eller på hverdage uden for normal arbejdstid, beregnes et tillæg.

6. Fakturering og betaling.

Med mindre andet er aftalt, er betalingsfristen Netto 8 dage. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 2 % pr. måned.

7. Standardaftalens løbetid.

Aftalen kan ikke opsiges de første 12 måneder efter aftalens ikrafttræden. Derefter kan aftalen skriftligt opsiges at parterne med 3 måneders varsel til udløb på årsdagen for aftalens ikrafttræden. Aftales andet opsigelsesvarsel og aftale længde, skal det anføres på forsiden Aftalen er betinget af affaldstransportøren til enhver tid finder affaldsproducenten kreditværdig.

Forudsætter regulativet kontraktindgåelse, er den part, som opsiger aftalen, forpligtet til at indsende kopi af opsigelsen til affaldsproducentens hjemstedskommune. Affaldsproducenten er i så fald forpligtet til at indgå aftale med en anden godkendt transportør inden nærværende aftales udløb. Aftalen ophører i tilfælde at virksomhedsophør, betalingsstandsning eller konkurs. I sådanne tilfælde skal affaldsproducenten straks – og uden ugrundet ophold- skriftligt fremkomme med dokumentation herfor overfor affaldstransportøren. For nedrivnings-, bygge- og anlægsopgaver løber aftalen fra entreprisens indgåelse til entreprisens afslutning.

Før eller ved aftalens eventuelle ophør, må affaldsproducenten ikke træffe aftale om de ydelser og opgaver, der omfattes af denne aftale, med en person (der handler på egne eller andres vegne), der indenfor 2 år forinden har været ansat/underentreprenør hos affaldstransportøren. Skulle der blive handlet herimod, er affaldstransportøren berettiget til en erstatning på 30 % af et års kontraktvederlag.

8. Tvistigheder.

Enhver uenighed, der vedrører regulativets bestemmelser, afgøres af kommunen. Uenighed om andre forhold i kontraktforholdet, afgøres ved den saglige kompetente ret i transportørens hjemstedskommune.

9. Vilkårsændringer.

Vilkårene i denne aftale kan kun ændres, såfremt der ændres i myndighederne vilkår for indsamling, transport og aflevering af affald og genanvendelige materialer omfattet af aftalen.

10. Praktiske oplysninger.

Standardaftalen opfylder de kontrolkrav, kommuner kan stille om aftaleindgåelse mellem affaldsproducent og transportør, og aftalen kan anvendes i sammenhæng med EAK-koder (EAK-koderne er fastsat af EU i det europæiske affaldskatalog (Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 7. marts 2011 bilag 2). De bruges til statistik og kortlægning af affaldet.)

Lejebetingelser – Køreplader

  1. Pladerne udlægges efter lejerens anvisninger
  2. Pladerne skal afleveres i samme stand som de modtages, – bortset fra normal slidtage.
  3. Krølles eller bøjes plader ved overbelastning, så de ikke kan bruges igen, betaler lejeren udgifterne i forbindelse med opretning.
  4. Fjernes plader fra det anførte brugssted, skal udlejeren underrettes.
  5. Lejeren er ansvarlig for pladerne, og betaler leje indtil vor returkvittering foreligger.
  6. Bortkomne plader erstattes af lejer efter dagspris.
  7. Alle plader er mærket: JF
  8. Lejen regnes som 7 dags uge, medmindre andet er aftalt.

Skriv til os

Har du spørgsmål eller ønsker du at få et uforpligtende tilbud på din opgave?

Skriv din besked via formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Du kan også kontakte os direkte via nedenstående email eller telefonnummer: